Gegevensbeschermingsverklaring van fabfab GmbH

De beginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna AVG) gelden in heel Europa. Wij willen u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door onze onderneming overeenkomstig deze verordening (zie artikels 13 en 14 AVG). Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze gegevensbeschermingsverklaring, kunt u die altijd sturen naar het e-mailadres dat vermeld wordt onder respectievelijk punt 2 en 3.

 

I. Overzicht

 1. Toepassingsgebied
 2. Verantwoordelijke
 3. Gegevensbeschermingsgemachtigde
 4. Gegevensbeveiliging

II. Gedetailleerde beschrijving van de gegevensverwerkingen

 1. Algemene opmerkingen bij de gegevensverwerkingen
 2. Raadplegen van de website/applicatie
 3. Sollicitatie
 4. Customer Support
 5. Verwerking namens verwerkingsverantwoordelijke
 6. Tracking

III. Rechten van de betrokkene

 1. Recht van bezwaar
 2. Recht van inzage
 3. Recht op rectificatie
 4. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid“)
 5. Recht op beperking van de verwerking
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 7. Herroepingsrecht bij toestemming
 8. Recht om klacht in te dienen

 

I. OVERZICHT

In dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring vindt u informatie over het toepassingsgebied, de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke, diens gegevensbeschermingsgemachtigde en gegevensbeveiliging.

1. Toepassingsgebied

De gegevensverwerking door fabfab GmbH kan in essentie onderverdeeld worden in twee categorieën:

- Ten behoeve van de contractafhandeling worden alle gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met fabfab GmbH. Indien ook externe dienstverleners bij de afhandeling van het contract betrokken zijn, bv. logistieke ondernemingen of betaaldienstverleners, worden uw gegevens telkens in de vereiste mate aan hen doorgegeven.

- Door het raadplegen van webaanbiedingen, in het bijzonder de webwinkels van fabfab GmbH, worden verschillende soorten informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De aldus verzamelde informatie wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de volgende aanbiedingen:

- onze onlineaanbiedingen die beschikbaar zijn op stoffe.de, stoffen.net, myfabrics.co.uk, kankaita.com, tissus.net, telas.es, stofkiosken.dk, tecidos.com.pt, tyg.se, tkaniny.net, latka.cz, tessuti.com alsook fabfab.com.

- verder telkens wanneer vanuit een van onze aanbiedingen (bv. websites, subdomeinen, mobiele applicaties, webservices of insluitingen in sites van derden) verwezen wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring, ongeacht op welke manier u ze raadpleegt or gebruikt. Al deze aanbiedingen worden gezamenlijk ook aangeduid als “diensten“.

 

2. Verantwoordelijke

De voor de gegevensverwerking verantwoordelijke - dus degene die beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens - in verband met de diensten is

fabfab GmbH

Osterbrooksweg 35-45

D-22869 Schenefeld

Deutschland

Telefon: +49 40 609 459 10

E-Mail: contact[at]stoffen.net

 

3. Gegevensbeschermingsgemachtigde

U kunt als volgt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsgemachtigde:

Contactformulier: https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH

Dipl.-Kfm. Marc Althaus

Frapanweg 22

D-22589 Hamburg

Deutschland


4. Gegevensbeveiliging

Om de in art. 32 AVG vereiste maatregelen te ontwikkelen en daarmee een beschermingsniveau te bereiken dat is afgestemd op het risico, hebben we in onze onderneming een informatiebeveiligingssysteem opgezet.


 

II. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENSVERWERKINGEN

In dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring informeren we u in detail over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Voor de duidelijkheid delen we deze informatie in volgens bepaalde functionaliteiten van onze diensten. Bij normaal gebruik van de diensten kan er sprake zijn van verscheidene functionaliteiten en daarmee ook verscheidene verwerkingen na elkaar of gelijktijdig.


1. Algemene opmerkingen bij de gegevensverwerkingen

Voor alle hierna beschreven verwerkingen geldt, tenzij anders bepaald:

 

a. Geen verplichting tot beschikbaarstelling

Er bestaat noch een contractuele noch een wettelijke plicht om persoonsgegevens beschikbaar te stellen. U bent niet verplicht om gegevens beschikbaar te stellen.

 

b. Gevolgen van niet-beschikbaarstelling

Bij noodzakelijke gegevens (gegevens die bij de invoer aangeduid worden als verplichte inlichtingen) heeft de niet-beschikbaarstelling tot gevolg dat de betreffende dienst niet geleverd kan worden. Anders heeft de niet-beschikbaarstelling tot gevolg dat onze diensten niet in dezelfde vorm en kwaliteit geleverd kunnen worden.

 

c. Toestemming

In verscheidene gevallen heeft u de mogelijkheid om in verband met de hierna beschreven verwerkingen (eventueel voor een deel van de gegevens) uw toestemming te geven voor verdergaande verwerkingen. In dit geval informeren we u in verband met de afgifte van de desbetreffende toestemmingsverklaring afzonderlijk over alle modaliteiten en de reikwijdte van de toestemming alsook over de doelen die we met die verwerkingen nastreven.

 

d. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

Wanneer we gegevens doorgeven aan derde landen, m.a.w. landen buiten de Europese Unie, vindt de doorgifte uitsluitend plaats met inachtneming van de bij wet vastgelegde voorwaarden voor ontvankelijkheid.

De voorwaarden voor ontvankelijkheid zijn vastgelegd in art. 44 -49 AVG.

e. Hosting door externe dienstverleners

Onze gegevensverwerking gebeurt grotendeels via zogenaamde hosting providers die ons opslagruimte en verwerkingscapaciteit in hun computercentra ter beschikking stellen en op onze instructie ook persoonsgegevens namens ons verwerken. Die dienstverleners verwerken gegevens uitsluitend in de EU of we hebben op basis van de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU een adequaat gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd.

 

f. Doorgifte aan overheidsinstanties

We geven persoonsgegevens door aan overheidsinstanties (met inbegrip van wetshandhavingsinstanties) wanneer dit vereist is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn (wettelijke basis: art. 6 lid 1 c) AVG) of dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (wettelijke basis art. 6 lid 1 f) AVG).

 

g. Opslagduur

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor de desbetreffende verwerkingsdoelen. Als de gegevens niet meer vereist zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun tijdelijke bewaring nog steeds noodzakelijk is. De redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn:

Het nakomen van bewaringsverplichtingen krachtens de handels- en belastingwetgeving

Het verkrijgen van bewijsmateriaal voor juridische uiteenzettingen in het kader van de wettelijke verjaringstermijnen

Tevens hebben we de mogelijkheid uw gegevens verder bij ons op te slaan wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

 

h. Categorieën van gegevens

Accountgegevens: Login-/gebruikersnaam en paswoord

Basispersoonsgegevens: Titel, aanspreekvorm/geslacht, voornaam, familienaam, geboortedatum

Adresgegevens: straat, huisnummer, eventueel adresaanvullingen, postcode, stad, land

Contactgegevens: telefoonummer(s), faxnummer(s), e-mailadres(sen)

Opleidingsgegevens: studierichting, hogeschool, duur

Inschrijvingsgegevens: informatie over de dienst waarvoor u zich ingeschreven heeft; tijdstippen en technische inlichtingen over inschrijving, bevestiging en uitschrijving; bij de inschrijving van uw opgegeven gegevens

Bestelgegevens: bestelde producten, prijzen, betaling- en leveringsinformatie

Betalingsgegevens: rekeninggegevens, creditcardgegevens, gegevens over andere betalingsdiensten zoals Paypal

Toegangsgegevens: datum en tijdstip van het bezoek aan onze dienst; de site via dewelke het bezoekende systeem op onze site is terechtgekomen; bij het gebruik van geraadpleegde sites; gegevens over session-ID; alsook de volgende informatie van het bezoekende computersysteem: gebruikt Internet Protocol-Adres (IP-adres), browsertype en -versie, type apparaat, besturingssysteem en soortgelijke technische informatie.

Sollicitatiegegevens: curriculum vitae, getuigschriften, bewijzen, samples, diploma‘s, foto‘s

 

2. RAADPLEGEN VAN DE WEBSITE/APPLICATIE

Hier wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens bij het raadplegen van onze diensten verwerken. We wijzen er nadrukkelijk op dat de doorgifte van toegangsgegevens aan externe content providers (zie onder b.) onvermijdelijk is door de manier waarop het internet technisch werkt.

 

a. Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
Toegangsgegevens Verbindingsopbouw, presentatie van de inhoud van de dienst, opsporing van aanvallen op onze site aan de hand van ongewone activiteiten, storingsdiagnose Artikel 6, lid 1, sub f) AVG correcte werking van de diensten, beveiliging van gegevens en bedrijfsprocessen, voorkoming van misbruik, voorkoming van schade door inbreuken op informatiesystemen 14 dagen
Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Dienstverlener voor hosting en applicatiewerking alsook externe content provider, de inhoud (bv. foto‘s, video‘s, ingebedde posts van sociale netwerken, reclamebanners, lettertypes, update-informatie) beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn voor de aankondiging van de dienst Toegangsgegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG) correcte werking van de diensten, (snelle) presentatie van de inhoud
Dienstverlener IT-beveiliging Toegangsgegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG) Voorkomen van aanvallen door het misbruik maken van leemten / tekortkomingen in de beveiligingn

3.1 Nieuwsbrief (Abo)

Hieronder beschrijven wij wat met uw persoonsgegevens gebeurt met betrekking tot een abonnement van onze nieuwsbrief:


a. Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
E-mailadres Verificatie van de registratie (dubbele opt-in-stelsel), nieuwsbrieftoezen-ding Artikel 6, lid 1, sub a) AVG Duur van het nieuwsbrief-abonnement
Persoonlijke stamgegevens Personalisering van de nieuwsbrief Artikel 6, lid 1, sub a) AVG Duur van het nieuwsbrief-abonnement
Aan-/afmeldgegevens Aantoonbaar-heid van de nieuwsbrief-aanmelding/-bevestiging/-afmelding Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Bewijs van de nieuwsbriefaanmelding/-bevestiging/-afmelding Duur van het nieuwsbrief-abonnement (onbegrensde verantwoordingsverplichtingen voor afmeldgegevens)
Gebruikersprofielgegevens nieuwsbrief / tracking op de interesse afgestemde vormgeving van de nieuwsbrief Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Verbetering van onze service, reclamedoeleinden Duur van het nieuwsbrief-abonnement

b. Ontvanger van de persoonsgegevens

Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Dienstverleners voor de nieuwsbriefverzending alle onder a. genoemde gegevens Orderverwerking (artikel 28 AVG)

b. Ontvanger van de persoonsgegevens

3.2 Nieuwsbrief (direct marketing in samenhang met de aankoop van goederen)

Hieronder beschrijven wij wat met uw persoonsgegevens gebeurt met betrekking tot de ontvangst van onze nieuwsbrief in samenhang met de aankoop van een product bij ons:

 

a. Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
E-mailadres Nieuwsbrieftoezen-ding Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Direct marketing overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken)) Tot bezwaar is aangetekend tegen de verwerking
Persoonlijke stamgegevens Personalisering van de nieuwsbrief Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Direct marketing overeenkomstig § 7, lid 3, UWG (= het Duitse 'Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (Wet oneerlijke handelspraktijken))  Tot bezwaar is aangetekend tegen de verwerking
Afmeldgegevens Aantoonbaar-heid van de nieuwsbrief- afmelding Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Bewijs van de nieuwsbrief- afmelding Onbegrensd voor de vervulling van verantwoordingsverplichtingen.
Gebruikersprofielgegevens nieuwsbrief / tracking op de interesse afgestemde vormgeving van de nieuwsbrief Artikel 6, lid 1, sub f) AVG Verbetering van onze service, reclamedoeleinden Tot bezwaar is aangetekend tegen de verwerking

b. Ontvanger van de persoonsgegevens

Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Dienstverleners voor de nieuwsbriefverzending alle onder a. genoemde gegevens Orderverwerking (artikel 28 AVG)

4. Sollicitatie

In een lopend sollicitatieproces verwerken we uw persoonsgebonden gegevens als volgt:

 

a. Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
Adresgegevens, contactgegevens Identificatie, contactopname, communicatie over opmaak contract Artikel 6 lid 1 b) AVG 6 maanden
Basispersoonsgegevens Identificatie, contactopname, leeftijdsverificatie Artikel 6 lid 1 b) AVG 6 maanden
Sollicitatiegegevens Selectie van sollicitanten Artikel 6 lid 1 b) AVG 6 maanden

b. Ontvanger van de persoonsgegevens


Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Dienstverlener beheer van sollicitanten alle onder a. vermelde gegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG)

5. Customer Support

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken wanneer u zich tot onze klantendienst wendt, vindt u hier:

 

1.      Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
Basispersoonsgegevens, contactgegevens, inhoud van aanvragen/klachten Verwerking van aanvragen van klanten en klachten van gebruikers Artikel 6 lid 1 b), f) Klantenbinding, verbetering van onze dienstverlening Verwerking van de aanvraag
Opleidingsgegevens Vaststelling van een studentenkorting Artikel 6 lid 1 b), f) Duur van korting

2.      Ontvanger van de persoonsgegevens


Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Dienstverlener contactbeheer alle onder a. vermelde gegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG)

6. Verwerking namens verwerkingsverantwoordelijke

De volgende informatie beschrijft hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden wanneer u een bestelling bij ons plaatst

 

a. Informatie over verwerking

Categorieën van gegevens Doel Wettelijke basis Eventueel rechtmatig belang Opslagduur
Basispersoonsgegevens, adresgegevens, contactgegevens, bestelgegevens, betalingsgegevens Verwerking van de bestelling Artikel 6 lid 1 b), f) 10 jaar
Basispersoonsgegevens; adresgegevens, contactgegevens, betalingsgegevens Aanmaken van een gebruikersaccount voor zover geen gastbestelling gewenst is Artikel 6 lid 1 a) Tot aan de verwijdering van de gebruikersaccount op verzoek van de gebruiker
E-mailadres, persoonlijke stamgegevens Zie punt 3.2 Nieuwsbrief (direct marketing in samenhang met de aankoop van goederen)

b. Ontvanger van de persoonsgegevens


Categorie ontvanger Betrokken gegevens Wettelijke basis van de doorgifte Eventueel rechtmatig belang
Diensterlener hosting en applicatiewerking Basispersoonsgegevens, adresgegevens, contactgegevens, bestelgegevens, betalingsgegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG)
Betalingsdienstverlener Basispersoonsgegevens, betalingsgegevens Verwerking namens een verwerkingsverantwoordelijke (art. 28 AVG)
Verzendingsonderneming Basispersoonsgegevens, adressen Artikel 6 lid 1 b) AVG
Verzendingsonderneming Kontactgegevens Artikel 6 lid 1 a) AVG

7. Tracking/Cookies

Hieronder beschrijven we hoe uw persoonsgegevens met behulp van tracking-technologie verwerkt worden met het oog op analyse en optimalisering van onze diensten alsook voor reclamedoeleinden.

De beschrijving van de tracking-procedure omvat ook informatie over hoe u de gegevensverwerking kunt verhinderen of er bezwaar tegen kunt maken. Bemerk dat de zogenaamde “opt-out“, dus de weigering van de verwerking, doorgaans opgeslagen wordt via cookies. Klik op Cookie-instellingen onderaan de webpagina om toestemming te geven of in te trekken of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van je gegevens. Wanneer u onze diensten gebruikt via een nieuw eindapparaat of in een andere browser of wanneer u de door uw browser geplaatste cookies verwijderd heeft, moet u de weigering opnieuw te kennen geven.

De beschreven tracking-procedures verwerken persoonsgegevens enkel in pseudoniemvorm. Er vindt geen verbinding plaats met een concrete, geïdentificeerde persoon, dus een samenvoeging van de gegevens met informatie over de drager van het pseudoniem.


a. Tracking voor het analyseren en optimaliseren van onze diensten en van uw gebruik alsook voor het meten van het succes van reclamecampagnes en het optimaliseren van de reclameadvertenties


(1) Doelen van de verwerking

Het analyseren van het gebruikersgedrag d.m.v. tracking helpt ons om de doeltreffendheid van onze diensten na te gaan, te optimaliseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers alsook fouten te verhelpen. Daarnaast heeft het tot doel kengetallen over het gebruik van onze diensten (reikwijdte, gebruiksintensiteit, surfgedrag van de gebruikers) statistisch - aan de hand van uniforme standaardprocedures - te bepalen en zodoende vergelijkbare waarden te verkrijgen.

Tracking voor het meten van het succes van reclamecampagnes heeft tot doel onze advertenties te optimaliseren voor de toekomst en tevens marketeers en adverteerders toe te laten hun advertenties afdoende te optimaliseren. Tracking voor het optimaliseren van reclameadvertenties heeft tot doel de gebruikers reclame te tonen die is afgestemd op hun interesses, alsook het succes van de reclame en daarmee ook de reclameopbrengsten te verhogen.

 

(2) Wettelijke basis

Bij diensten die het gedrag van betrokkenen op het internet traceerbaar maken en voor de aanmaak van gebruikersprofielen is een geïnformeerde toestemming in de zin van de AVG vereist.

Wanneer u tegen Interest Based Advertising (op interesse gebaseerde reclame) kiest, kunt u ook surfen naar de website http://www.youronlinechoices.com/de/, daar klikken op "Präferenzmanagement" en de aanwijzingen volgen om het gebruik van gegevens voor Interest Based Advertising van de daar vermelde dienstverleners geheel of individueel te verhinderen. U zult toch verder reclame krijgen die echter niet op interesse gebaseerd is.

 

III. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

1. Recht van bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct mail, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken, met uitwerking in de toekomst, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van zulke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover het verband houdt met zulke direct mail.

 

Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken, met uitwerking in de toekomst, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben die plaatsvindt overeenkomstig art. 6 lid 1 onder e) of f) AVG; dit geldt ook voor een profiling die gebaseerd is op deze bepalingen. Het recht van bezwaar kunt u kosteloos uitoefenen. U kunt ons bereiken via de contactgegevens die vermeld worden onder I.2.


 

2. Recht van inzage

U heeft het recht om te weten te komen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons verwerkt worden, eventueel om welke persoonsgegevens het gaat, alsook verdere informatie overeenkomstig art. 15 AVG.


3. Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons onmiddellijk rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te eisen. 16 AVG). Met inachtneming van de doelen van de verwerking heeft u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te eisen, onder meer via een aanvullende verklaring.


 

4. Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid“)

U heeft het recht van ons te eisen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk gewist worden voor zover een van de in art. 17 lid. 1 AVG vermelde redenen van toepassing is en de verwerking niet voor een van de in art. 17 lid. 3 AVG vastgelegde doelen vereist.


 

5. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen wanneer er sprake is van een van de in art. 18 lid. onder 1 a) tot d) AVG vastgelegde voorwaarden.


 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht de aan ons verstrekte persoonsgegevens die op u betrekking hebben in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Verder heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons gehinderd te worden, of te bewerkstelligen dat een directe doorgifte door ons gebeurt, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit moet steeds van toepassing zijn wanneer de basis van de gegevensverwerking de toestemming of een contract is en de gegevens automatisch verwerkt worden. Dit geldt dus niet voor enkel in papiervorm beschikbare gegevens.


 

7. Herroepingsrecht bij toestemming

Voor zover de verwerking op uw toestemming berust, heeft u het recht de toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op grond van de toestemming tot aan de herroeping.

 8. Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen.